Vyšší odborná škola publicistiky – v roce 2022/2023 absolvování kurzu Kuchařka školního časopisu.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. – 2. místo v krajské soutěži časopisů za Hlásek Nadějkova v roce 2023
Celostátní umístnění v soutěži Školních časopis roku 2022.
Certifikát Ecobat s.r.o. – O přínosu pro životní prostředí
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. – 2. místo v krajské soutěži časopisů za Hlásek Nadějkova v roce 2022
Česká ornitologická společnost
Les ve škole
Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí
Program Mrkev


 

ČESKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST usiluje o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i pro ostatní organismy.

Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.


MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno téměř 700 základních a středních škol ze všech krajů ČR

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.


Mezinárodní program les ve škole je program pro učitele, který obsahuje výukové plány, semináře, konzultace a ověřené tipy, jak úspěšně zařadit výuku o přírodě v přírodě. Usilujeme o to, aby se více dětí učilo venku, ve svém přirozeném prostředí pomocí pozorování a prožitků.

Mezinárodní výukový program o lese probíhá už ve 28 zemích světa. V České republice se do programu Les ve škole zapojilo už více než 400 základních škol přírodovědných kroužků nebo družin.


Dlouhodobě naše škola spolupracuje s firmou Ecobat s.r.o. – zde je certifikát o přínosu pro životní prostředí.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů napomáhá chránit životní prostředí.
Sběr, třídění a recyklace jim dává šanci na nový život!

Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Recyklace není jen hezké slovo, ale skrývá se za ním proces, jehož prostřednictvím jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 74 kilogramů druhotných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.


Naše škola se zapojila do krajské soutěže školních časopisů. Celkem se v soutěži utkalo 27 časopisů a novin. Vyhlášení proběhlo v Českých Budějovicích ve studentském klubu Kampa. Posouváme se dál do celostátní soutěže. Držte nám palečky.


16. ročník celostátní soutěže ve školních časopisech. Získali jsme 5. místo celkově a druhé místo za kvalitu obsahu.)


V roce 2021 jsme do odevzdali 0,20 t vysloužilých elektrospotřebičů. Ze zpracovaných elektroodpadů se vrátilo zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Vrácení materiálu do oběhu znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata.


Naše škola potvrdila druhé místo ve školních časopisech.


V roce 2022/2023 náš pan učitel absolvoval kurz, jak se správně dělá školní časopis.